Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της SKAFOSERVICE.GR πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ.), ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παράδοσης, τότε η SKAFOSERVICE.GR δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες λανθασμένα και με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της SKAFOSERVICE.GR πουλήθηκαν και εστάλησαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ.), ο πελάτης οφείλει είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει το προϊόν να το επιστρέψει εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς περαιτέρω φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παράδοσης, τότε η SKAFOSERVICE.GR δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και συνεπώς να μην προβεί σε αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης / πελάτης θα πρέπει να προβεί σε νέα παραγγελία / αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.  Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν  και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα WWW.SKAFOSERVICE.GR. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Ο Πελάτης να έχει επικοινωνήσει την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
  2. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
  3. Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, ΑΠ. Λιανικής).